درباره ما

پایگاه خبری پرسیس یک رسانه خبری – تحلیلی مستقل، متعلق به بخش خصوصی است که شاخه خبری شرکت رسانه ای Persis Media LLC محسوب می شود.سیاست سردبیری این رسانه بر اصول استاندارد خبر رسانی، شامل مستند بودن، بی طرفی و صداقت استوار است.

علاوه بر انعکاس خبرهای مهم ایران و جهان، پرسیس نیوز بیشتر بر تحلیل تبعات اخبار روز بر حیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانیان درون مرز و برون مرز متمرکز خواهد بود.

مدیر مسئول پرسیس نیوز محمد منظرپور است و دفتر مرکزی این رسانه در ایالت مریلند آمریکا مستقر است.